საზოგადოებრივი შეთანხმება

1 ᲢᲔᲠᲛᲘᲜᲗᲐ ᲒᲐᲜᲛᲐᲠᲢᲔᲑᲐ

1.1 საჯარო შეთავაზება (შემდგომში მოხსენიებული როგორც "შეთავაზება") - გამყიდველის საჯარო შეთავაზება, რომელიც მიმართულია პირთა განუსაზღვრელ წრეზე, გამყიდველთან დადოს ხელშეკრულება საქონლის გაყიდვის შესახებ დისტანციური გზით (შემდგომში - "შეთანხმება") ამ შეთავაზებაში მოცემული პირობების შესახებ, ყველა დანართის ჩათვლით.

1.2 საქონლის შეკვეთა ინტერნეტ მაღაზიის ვებგვერდზე - საქონლის ასორტიმენტისგან, რომელიც მყიდველმა მიუთითა საქონლის ასორტიმენტიდან, საქონლის შეძენის შესახებ განცხადების შეტანისას ინტერნეტ მაღაზიის ვებსაიტზე ან ოპერატორის მეშვეობით.

2 ზოგადი დებულებები

2.1 საქონლის მყიდველის მიერ ინტერნეტ მაღაზიის ვებგვერდზე განთავსებული საქონლის შეკვეთა ნიშნავს, რომ მყიდველი ეთანხმება ამ შეთავაზების ყველა პირობას.

2.2 ინტერნეტ მაღაზიის ვებ – გვერდის ადმინისტრაციას უფლება აქვს შეიტანოს ცვლილებები შეთავაზებაში, მყიდველისთვის შეტყობინების გარეშე.

2.3 შეთავაზების ვადა არ არის შეზღუდული, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული ინტერნეტ მაღაზიის ვებგვერდზე.

2.4 გამყიდველი მყიდველს აწვდის სრულ და საიმედო ინფორმაციას საქონლის შესახებ, მათ შორის ინფორმაციას საქონლის ძირითადი სამომხმარებლო თვისებების, წარმოების ადგილის შესახებ, აგრეთვე საქონლის საგარანტიო პერიოდისა და შენახვის ვადის შესახებ ინფორმაციას ვებ – გვერდზე. ინტერნეტ მაღაზია, განყოფილების სათაურის განყოფილებაში.

საქონლის 3 ფასი

3.1 პროდუქტის თითოეული ნივთის ფასი მითითებულია ინტერნეტ მაღაზიის ვებგვერდზე.

3.2 გამყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეცვალოს ფასი საქონლის ნებისმიერ ნივთზე.

3.3 შეკვეთილი საქონლის ფასის შეცვლის შემთხვევაში, გამყიდველი ვალდებულია აცნობოს მყიდველს საქონლის ფასის შეცვლის შესახებ რამდენიმე დღის განმავლობაში.

3.4. მყიდველს უფლება აქვს დაადასტუროს ან გააუქმოს შეკვეთა საქონლის შესაძენად, თუ შეკვეთის განთავსების შემდეგ გამყიდველი შეიცვალა ფასი.

3.5 გამყიდველს არ აქვს უფლება შეცვალოს მყიდველის მიერ გადახდილი საქონლის ფასი

3.6 გამყიდველი აღნიშნავს საქონლის მიწოდების ღირებულებას ინტერნეტ მაღაზიის ვებგვერდზე ან აცნობებს მყიდველს ოპერატორის მიერ შეკვეთის გაკეთებისას.

3.7 მყიდველის მიერ საქონლის საფასურის გადახდის ვალდებულებები შესრულებულად ითვლება გამყიდველის მიერ თანხის მიღების მომენტიდან.

4 შეკვეთის ადგილი

4.1 საქონლის შეკვეთას ახორციელებს მყიდველი საიტის სერვისის საშუალებით https://stat.vin/

4.2. ონლაინ მაღაზიის ვებ – გვერდზე დარეგისტრირებისას, მყიდველი კისრულობს ვალდებულებას, მიაწოდოს შემდეგი ინფორმაცია რეგისტრაციის შესახებ:

4.2.1 საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი.

4.3. მყიდველის მიერ შერჩეული საქონლის დასახელება, რაოდენობა, ასორტიმენტი, სტატია, ფასი მითითებულია მყიდველის კალათაში ინტერნეტ მაღაზიის ვებგვერდზე.

4.4. მყიდველის მიერ ამ შეთავაზების პირობების მიღება ხორციელდება მყიდველის მიერ, რომელიც შეიტანებს შესაბამის მონაცემებს სარეგისტრაციო ფორმაში ონლაინ მაღაზიის ვებ – გვერდზე.

4.5 გამყიდველი არ არის პასუხისმგებელი შეკვეთის შეკვეთისას მყიდველის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შინაარსსა და სიზუსტეზე.

4.6 მყიდველი პასუხისმგებელია შეკვეთის შეკვეთის დროს მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე.

5 საქონლის მიწოდება და მყიდველისთვის გადაცემა

5.1 წარმატებული გადახდის შემდეგ, ანგარიში გამოჩნდება მყიდველის ანგარიშზე.